Video

Rick & Karis
Baljit weds Jatinder
Monica & Ashish
Priva & Narinder
Ashish & Monica
Ricky & Karis
Tal & Nish